Regulamin zakupów na www.venus-hurtownia.pl

Venus-hurtownia.pl to sklep internetowy, prowadzony przez Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna  z siedzibą w Wołominie ul. Przejazdowa 16 A NIP 125-062-75-45 REGON 141983051

1.Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej venus-hurtownia.pl

 

2. Korzystanie z venus-hurtownia.pl l dokonuje się za pomocą konta, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w venus-hurtownia.pl . Świadczenie usług w ramach Konta na venus-hurtownia.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna. dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których venus-hurtownia.pl jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

 

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w venus-hurtownia.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna, której przedmiotem są usługi świadczone przez Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna, na warunkach określonych w Regulaminie.

 

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w venus-hurtownia.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z venus-hurtownia.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

 

5. Wszystkie produkty dostępne w venus-hurtownia.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych venus-hurtownia.pl są cenami brutto. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

 

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale firm kurierskich. Zapraszamy również do odbioru osobistego produktów w siedzibie firmy: ul.Przejazdowa 16 A 05-200 Wołomin  Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w venus-hurtownia.pl w zakładce Dostawa.

 

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna.. dotycząca zakupu danego produktu w venus-hurtownia.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów na venus-hurtownia.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba firmy Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna.

 

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach venus-hurtownia.pl , Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna. może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

 

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony na venus-hurtownia.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie siedziby firmy. 

Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna.., zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.

Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na stronie Dostawa.

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w venus-hurtownia.pl Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

 

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
W przypadku odbioru osobistego o możliwości odebrania zamówionego produktu Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna.. informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane. Więcej informacji na temat możliwości odbioru osobistego dostępny jest na venus-hurtownia.pl , w zakładce Dostawa.

 

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach venus-hurtownia.pl . Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

 

14.Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna.. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres: biuro@venus-hurtownia.pl lub w formie pisemnej na adres Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna. podany w górnej części Regulaminu. Reklamacja taka zostaje rozpatrzona na koszt Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna., po wcześniejszym zgłoszeniu wadliwego produktu na w/w adresy. Następnie zostania wysłana do Klienta informacja o rodzaju spedytora i terminie, w którym produkt zostanie odebrany.

 

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna.. albo Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna. nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

 

17.Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna . rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

 

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

 

19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres biuro@venus-hurtownia.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez  Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna dokonanych przez Klienta zakupów. Klient wysyła zużyty sprzęt do siedziby Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna wskazanego w art. 13, na swój koszt.

 

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu venus-hurtownia.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu venus-hurtownia.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

 

21. Podane przez Klientów dane osobowe Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna . zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu .

 

22.Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna   może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach venus-hurtownia.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna , który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na venus-hurtownia.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 

23. Klient przy pierwszym logowaniu na venus-hurtownia.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna

 

24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

 

25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna w ramach venus-hurtownia.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

Załącznik Nr.1 - Polityka Ochrony Prywatności

1. Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna oraz venus-hurtownia.pl przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem venus-hurtownia.pl

 

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami na venus-hurtownia.pl jest Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna

 

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością  Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna oraz venus-hurtownia.pl w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach venus-hurtownia.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4. Klienci mogą przeglądać venus-hurtownia.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

 

5. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w venus-hurtownia.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna informacji o świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

 

6. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna i za zgodą Klientów.

 

7. W przypadku uzyskania przez Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna wiadomości o korzystaniu przez Klienta z venus-hurtownia.pl l niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 

8. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi Raty PayU za towary nabyte w Agito.pl lub w Sklepie, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w Agito.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Agito.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

9.Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna  zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna danych osobowych innemu niż Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna administratorowi danych.

 

10. Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych.  Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna lub też gdy Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna. uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w venus-hurtownia.p naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 

11. Dodatkowo,Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna za odrębną zgodą Klienta, przesyła oferty promocyjne w postaci "newsletterów". Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ofert promocyjnych.

12. Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

13.Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna  stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z venus-hurtownia.p Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z venus-hurtownia.p może jednak spowodować pewne utrudnienia.

 

Załącznik Nr.2 - Odstąpienie Od Umowy


W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. 
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru (wzór zamieszczony na dole strony). W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt.

 

Produkty prosimy przesłać lub dostarczyć na adres:

Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna

ul. Przejazdowa 16 A

05-200 Wołomin

 

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Venus Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna

ul. Przejazdowa 16 A

05-200 Wołomin

biuro@venus-hurtownia.pl

 

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……………………………………………………………………………., numer oferty………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy to…………………………………………., data odbioru ……………………………………………………………………………….

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………..
Data………………………………………………………………………….